เกี่ยวกับเรา


ประวัติบริษัทฯ (Company Profile)

บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2535 โดยผู้บริหารที่มีความชำนาญงานด้านการผลิตคอนกรีตอัดแรง  ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  พร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและขายสินค้าในราคายุติธรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมออกจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  เช่นผลิตภัณฑ์แผ่นพื้น เสาเข็ม และผลิตภัณฑ์งานเขื่อนกันดินเป็นต้น ต่อมาบริษัทฯ มีความเห็นว่าในยุคโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจมีการแข่งขันสูง ราคาสินค้าสูงขึ้น  และค่าแรงในการดำเนินการยิ่งจะสูงขึ้น  จึงได้นำเอาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้ารั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปมาผลิตและจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถลดต้นทุนราคาสินค้า และค่าแรงในการดำเนินงานลง แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและความเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทนทาน และเพิ่มความสวยงามให้กับสินค้าอีกด้วย นั่นเป็นที่มาของรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-FENCE
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทฯผู้นำ ด้านความหลากหลายและลวดลายของแบบรั้วสำเร็จรูปในราคาที่ยุติธรรมพร้อมคุณภาพ และบริการที่รวดเร็ว

พันธกิจ (Mission)

- มุ่งมั่นและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆ

- ศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก โดยเน้นการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี่
เป็นตัวขับเคลื่อน

- สร้างทีมงานที่เป็นระบบ เคารพบทบาทซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานคือ บริการที่รวดเร็วตรงเวลา และความพึงพอใจของลูกค้า

-ทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ โดยสถาบันที่มีเชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด เป็นบริษัทฯที่ผู้บริหารเติบโตมาจากสายเลือดชาวจีน ทำให้ใช้ความเด่นของแนวการบริหารทางตะวันออก ซึ่งเน้นความซื่อสัตย์ เคารพรุ่นอาวุโส กตัญญูผู้มีพระคุณแต่ไม่ลืมใช้หลักการบริหารแนวทางตะวันตกผสมผสาน มาเป็นวัฒนธรรมขององค์กร คือเน้นการทำงานเป็นทีม มีความเคารพในรุ่นอาวุโส ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อลูกค้าและองค์กร ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนพอสมฐานะ และที่สำคัญต้องแข่งขันกับตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น วางแผนอย่างต่อเนื่องตามแผนการตลาดที่วางเอาไว้ ลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบและตรงตามเวลาที่กำหนด ประเมินผลการทำงานทุกฝ่ายทุก 6 เดือน

คืนกำไรสู่สังคม (CSR)

บริษัท พี. เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมทั้งในระดับไกลและใกล้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน