ฐานปฏิบัติการจุดเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน จ.เชียงใหม่


×
×
×
×

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินปรับปรุงอาคารเรียน ย่านเขตชายแดน จ.เชียงใหม่

รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน ย่านเขตชายแดนจังหวัดเชียงใหม่


บริจาค รั้วสำเร็จรูป แด่โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

รั้วสำเร็จรูป R-Fence บริจาครั้ว ให้กับ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันความปลอดภัยในกับชีวิตและทรัพย์สินให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ในโรงเรียน


รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินและสิ่งของให้ รร.บ้านห่วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์

บริษัท พี.เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด และผู้ร่วมสนับสนุน มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านห่วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหักับ บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด จากการร่วมบริจาคทรัพย์ สร้าง รั้วสำเร็จรูป ให้กับโรงเรียน